Mirenje

mirenjePozitivne strane alternativnog načina rješavanja sporova na sudovima i izvan sudova su u tome što se prednost daje interesima stranaka, sam postupak je povjerljiv, odvija se u neformalnoj atmosferi koja smanjuje odnosno gotovo isključuje emocionalno opterećenje stranaka, brz je, efikasan i u konačnici omogućava strankama da i u budućnosti zadrže dobre odnose u kojima su bile prije nastanka konflikta.

 

 

 

Razvoj alternativnih načina rješavanja sporova u Republici Hrvatskoj dobio je svoj legislativni okvir još 2003. godine donošenjem Zakona o mirenju. U okviru provođenja Strategije reforme pravosudnog sustava dana 15. ožujka 2006. godine započelo se s provođenjem pilot-projekta mirenja na Trgovačkom sudu u Zagrebu u kojem je po prvi puta uvedeno mirenje kao posebna metoda rješavanja sporova. U drugoj polovici 2006. godine po modelu pilot - projekta na Trgovačkom sudu u Zagrebu, započela je provedba mirenja na osam Općinskih sudova i to na Općinskim sudovima u: Bjelovaru, Osijeku, Rijeci, Slavonskom Brodu, Varaždinu, Vukovaru i Zadru te na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu, a sve u okviru projekta „Mirenje pri sudovima“. Tijekom 2007. godine započelo se s provođenjem postupaka mirenja na Visokom trgovačkom sudu Republike Hrvatske kao prvom drugostupanjskom sudu u Republici Hrvatskoj na kojem je osnovan centar za mirenje. Tijekom 2008. godine osnovani su centri za mirenje i na Općinskom sudu u Karlovcu te na Trgovačkim sudovima u Varaždinu, Rijeci, Pazinu, Bjelovaru i Osijeku, a sve u okviru pilot-projekata.

www.pravosudje.hr