Vodi? za brucoe 2012/13


  Studiranje na Pravnom fakultetu u Splitu pro?itaj ovaj tekst, informiraj se i saznaj to te ?eka idu?ih nekoliko godina... 

Upisali ste Pravni fakultet u Splitu ? Onda pro?itajte to vas ?eka olakajte sebi studiranje i upoznajte se sa sistemom polaganja ispita na PFS.u ! Za pretpostaviti je da ste upravo zavrili srednju kolu u koju ste morali i?i svaki dan od ponedjeljka do petka (ina?e bi dobivali neopravdane satove), pisali ste doma?e radove, imali (ne)najavljene kontrolne zada?e, testove i poprili?no usmenih ispitivanja kroz godinu djeluje dosta naporno i stresno. Visoko obrazovanje se poprili?no razlikuje od gore navedenog srednjokolskog  obrazovanja a pogotovo je to slu?aj na Pravnom fakultetu u Splitu koji je, usudio bih se re?i, jedan od rijetkih fakulteta koji je preuzeo ono nuno od Bologne (ECTS bodove i uveo petu godinu), a po svemu drugome ostao fakultet starog tipa na kojemu ste sami svoj gazda, gospodari vlastitog vremena i imate slobodu studirati, u punom smislu te rije?i.  Nema nikakve stege u vidu obaveznih predavanja, nema testova i puno ispitivanja, to je slu?aj u srednjim kolama, ali i na ve?ini drugih fakulteta na splitskom Sveu?ilitu (ekonomija, medicina, gra?evina..). Me?utim ono u ?emu smo mi najja?i jest obilna literatura koju treba svladati to je ?injenica i od toga ne moemo pobje?i, ali kroz ovaj tekst pokuat ?u vam objasniti kako to lake i uspjenije svladati gradivo, dati pokoji savjet kako (na)u?iti i op?enito pribliiti sistem visokog obrazovanja (pla?anje kolarine, pregled ispitnih rokova itd.) na Pravnom fakultetu u Splitu.

 

Upoznati ste vjerojatno sa pojmom Bologne i istoimenog procesa koji je zahvatio nae visoko obrazovanje prije par godina. Iz studentske perspektive ono to nam to donosi je sljede?e:  uvo?enje ECTS bodova preko kojih je olakana mobilnost studenta, obvezna predavanja, individualan pristup i rad u manjim grupama, vie kolokvija iz svakog predmeta, ali i ona peta godina koja je uvedena ... Tako sada pravni studij na PFS.u traje pet godina (naziv je: integrirani diplomski studij to zna?i da nema nikakvih 3+2, 4+1 i raznih kombinacija nego morate zavriti svih pet godina pravnog studija da bi stekli tituli magistra prava ilitiga 5+0).

 

E sad, dolazi onih par re?enica surove istine kakav je Pravni fakultet u Splitu (naravno, ovo je moje osobno miljenje, ali vjerujem da bi se velika ve?ina studenata sloila s njime).  Mala napomena da se ovaj ?itavi ?lanak odnosi  na pravni studij, a ne na upravni studij koji se tako?er izvodi na PFS.u, te da je pisan od strane studenta koji je upisao fax 2008. godine u statusu redovnog studenta. Odre?ene promjene se jesu zbile u na?inu izvo?enja nastave, ali pokuat ?u ih istaknuti u tekstu koliko mogu.

 

Dakle Pravni fakultet u Splitu je fakultet koji je, iz perspektive jednog obi?nog studenta i njemu relevantnih promjena, kao to je ve? napomenuto, od ovog gore navedenog Bolonjskog procesa preuzeo sljede?e: ECTS bodovanje i uveo petu godinu (na njoj ponudio nekoliko izbornih predmeta i ona je u praksi svedena skoro na puku formalnost za vas ?e na njoj biti ponu?eni odre?eni moduli, ali pustimo sada petu godinu...). To je to to se ti?e Bologne na PFS.u. Sve ostalo je po starome naime, niti jedna predavanja vam nisu obvezna !  Ono to je postojalo kad sam ja upisao bile su vjebe (i neke su bile obavezne zbog dobivanja potpisa, ali sada je to zamijenjeno seminarima koji su tako?er obavezni me?utim to vam ne?e tjedno uzet vie od par sati provedenih na fakultetu). Tako da, mogli bi re?i da smo na fakultetu na kojemu studenti stvarno imaju poprili?no slobodnog vremena i mogu ga iskoristit kako god ele. Po meni, to je vrhunska stvar jer vam ostavlja prostora da STUDIRATE  (zna?i u tih par godina biti ?e prisutno ne samo u?enje nego i kojekakvi studentski poslovi preko student servisa, aktivizam u vidu nekakvih grupa ili udruga koje vas zanimaju, izlasci, treninzi, druenja... ), a ne kao na drugim fakultetima gdje su ujutro obavezna predavanja, a popodne ili vjebe ili ?ak doma?i radovi to je po mom miljenju nita drugo nego srednja kola ali jo napornija verzija. 

Vaa jedina obaveza je, kad se naspavate, da uzmete knjigu i nau?ite nekoliko stranica za ispit kojeg sljede?eg pripremate potrudite se to ?e?e to napraviti (pa makar i 7-8 stranica nekad) i ne?e biti problema sa polaganjem. Upravo takav na?in u?enja se i kod mene pokazao najboljim, a to je potvrdio i profesor Tomaevi? na jednom predavanju kada je, spominjaju?i i neka istraivanja na temu toga, rekao da je efektnije u?iti npr. 10 dana po 2h nego 2 dana po 10h, s ?ime se u potpunosti slaem.

 

Da ne bi bilo zabune ja ovim tekstom ne poti?em da se uop?e ne ide na predavanja dapa?e, ona su za onoga tko ih moe koncentrirano sluati vrlo korisna, pogotovo ako su kvalitetna (evo kao primjer najkvalitetnijih predavanja spomenut ?u opet prof. Tomaevi?a i njegova predavanja iz Kaznenog procesnog prava na tre?oj godini). Ali ?injenica je da na ve?ini predavanja ne?ete ?uti puno korisnih informacija o samom ispitu i jednostavno se ne isplati gubiti vrijeme na to. Ponavljam, radije se dobro naspavajte i nau?ite sami nekoliko stranica iz tog predmeta nego da do?ete na predavanje, zujite okolo i onda budete umorni ?itavi dan. Moda od nestrpljivosti i budete pri?ali s nekim do sebe, pa profesor bude nervozan zbog toga..pa vi nervozni kad vas upozori na to - a ako ?emo iskreno, Pravni fakultet u Splitu niti teoretski ne bi mogao izvoditi nastavu kada bi mu doli svi studenti koji su upisani jer za to nema prostornih kapaciteta.  Svakako preporu?ujem da oti?ete na uvodna predavanja i sami procijenite isplati li se i?i ili ne. Sve u svemu, mogu vam re?i da se pravni fakultet moe zavriti u roku sa dobrim prosjekom i ono najvanije sa dosta znanja i bez predavanja !

Evo vam nekoliko korisnih savjeta za lake u?enje i polaganje ispita. Zna?i, bazirajte se na osnovne stvari. Kad nabavite literaturu za neki predmet pokuajte razlu?iti tri kategorije ono to morate obavezno nau?iti (najvanije definicije i  podjele bez kojih se ne moe), zatim to bi bilo korisno nau?it i na kraju ono to uop?e ne treba nau?it (jer to npr. profesor uop?e ne pita na ispitu ). Podcrtavajte knjige i skripte i ponekad u?ite skupa (me?usobno ispitivanje je vrlo korisno kod usmenih ispita kojih na ovom fakultetu ne nedostaje). Korisno je i pisanje vlastitih biljeki i skra?ivanje gradiva, ali po mom miljenju previe oduzima vrijeme tako da to ne prakticiram, ali ako imate volje zato ne pokuati. Tako?er, ono vrlo vano za polaganje ispita je da saznate koje stvari i kakav tip pitanja odre?eni profesor pita (pa i kakve odgovore o?ekuje kratke i konkretne ili opirno objanjavanje), a to se najlake radi preko foruma na Nasciturusu  na kojem studenti ostavljaju svoja pitanja nakon to poloe ispite ili jednostavno informiranjem od nekoga starijeg kolege koji je taj ispit friko tj. nedavno poloio.

 

Spomenuo sam i nabavljanje literature. Tip literature ?e se uvijek razlikovati od predmeta do predmeta. U praksi se pokazalo da ukoliko pitate profesora ili asistenta koja je literatura za njegov predmet na kraju ?ete zavriti sa 2-3 knjige obvezne literature i 4-5 dodatne literature i sebi zadati ogroman posao. Ne kaem da to nije dobro ukoliko ste ambiciozni i svo vrijeme elite samo tome posvetiti. Ali pretpostavimo da ima i nekih drugih stvari u ivotu osim knjige pa ?u vam preporu?it sljede?e :)

Najbolja varijanta je, kao to sam naveo prethodno, raspitati se ili na forumu ili kod nekog starijeg kolege po tom pitanju, jer ponavljam, za svaki predmet je druk?ija pri?a npr. Teoriju drave i prava u?it ?ete samo iz knjige profesora Viskovi?a, predmete kao to su Me?unarodno javno pravo ili Gra?ansko procesno pravo nikome ne pada na pamet u?iti iz slubene literature tj. iz knjiga nego se to u?i iz skripti koje su odli?no napisane i po kojima se mogu dobiti vrlo visoke ocjene. Isto tako imate recimo Pomorsko pravo i profesora Bolan?u kod kojeg ?e vam trebat i knjiga i skripta i Pomorski zakonik i slajdovi sa predavanja ukoliko elite pokriti ?itavo gradivo tog predmeta. Kao to vidite, morate se sami informirati i procjeniti po ?emu spremati odre?eni ispit. Nemojte ponavljati greke nekih kolega pa u?iti po skripti neki predmet koji se po tome ne moe kvalitetno spremiti recimo Obiteljsko pravo, pa na kraju nakon to padnete 2-3 puta i pro?e nekoliko mjeseci- tek onda uzeti knjigu. Isto tako ne isplati se vrijeme gubiti sa opirnom knjigom i bespotrebnim informacijama i podacima kad to sve imate u dobro sastavljenoj skripti. To je u biti prvi korak (informiranje i nabavljanje prave literature) koji je po meni jednako vaan kao i sam proces u?enja koji slijedi nakon njega.

to se ti?e nabavljanja materijala za u?enje tu imate nekoliko opcija... posuditi knjige od starijih kolega, kupiti u ekonomatu (naravno samo knjige) ili kupiti sve u kopirnici preko puta faxa (mala napomena da pripazite dobro tamo to uzimate da ne zavrite sa nekoliko stotina stranica nepotrebnih ili zastarjelih materijala). Sve zakone koji vas zanimaju i koji su vam potrebni moete na?i na internetu na stranici Narodnih Novina ili na stranici zakon.hr na kojoj su pro?i?eni tekstovi zakona (preporu?ujem ovu drugu varijantu).

 

Nakon to ste nau?ili i pripremili gradivo za odre?eni ispit ono to vas sigurno sljede?e zanima su rokovi tj. kada moete iza?i na ispit i koliko ?esto moete izlaziti na isti ispit u slu?aju da ne pro?ete. Svima nam je cilj zaraditi prolaznu ocjenu na onom pe?atu kojeg svaki profesor lupa po praznim stranicama indeksa. Pravilo je da moete polagati ispit kad ga formalno odsluate tj. kad zavre predavanja iz tog predmeta (iako je mogu?e i polaganje na crno tj. odgovaranje predmeta i prije nego je odluan ili prije nego je rjeena prethodna godina. To se radi u dogovoru na konzultacijama sa nekim profesorima koji to dozvoljavaju, ali uglavnom na viim godinama...). Kada sam ja upisao  2008 godine bio je na snazi dvosemestralan okvir predavanja to je zna?ilo da predavanja po?inju u 10. mjesecu, traju do 6. mjeseca idu?e godine i tek onda moete polagati te predmete. Ono to je vama sada na snazi jest jednosemestralni sistem, to zna?i da predavanja iz polovice predmeta traju od 10. mjeseca do kraja sije?nja i vi moete ve? u velja?i iza?i na ispit iz tih odluanih predmeta (dakle ve? u drugom mjesecu, a ne kao prije tek u estom). Druga polovica godine starta u oujku i traje do lipnja (drugi semestar). Dakle rokovi za odsluane predmete su vam sljede?i:

1.      velja?a (redoviti ispitni rok .. od 1.2 28.2)

2.      sredinom travnja (izvanredni rok: traje tjedan dana)

3.      lipanj/svibanj (redoviti ispitni rok .. od 15.6-15.7)

4.      rujan (redoviti ispitni rok  .. od 1.9-30.9)

5.      dekanski rok ukoliko ga dekan odobri (po?etkom ili sredinom listopada, traje tjedan dana)

6.      sredinom prosinca (izvanredni rok: traje tjedan dana)

Npr. ispit iz Rimskog prava koje vam je u prvom semestru prve godine moete polagati ve? po?etkom velja?e. Ukoliko ga ne poloite prijavite ga krajem velja?e (kod redovitih ispitnih rokova mogu?e je 2 puta iza?i isti ispit ali uvjet je da pro?u dva tjedna od pada prvi put do ponovnog izlaska).  Ukoliko ga i tad ne poloite onda imate odmah sredinom travnja izvanredni rok na kojem moete pokuati jo jedan put. I tako redom (samo pripazite jer je ?etvrti put na ispitu komisija)...   Moram napomenuti da izvanredni studenti nisu vezani ovim rokovima nego mogu prijavljivati ispite kada god ele (s obzirom da ih oni nisu duni odsluati). Ima tako?er i jedan na?in da redoviti student koristi sve mogu?e rokove, a to je da mu prosjek ocjena bude minimalno 4.0 i da rijei sve ispite u teku?oj godini. Onda se dogodine preda u referadi zahtjev za tzv. ubrzani studij i na sljede?oj godini moete poloiti neki predmet ve? u prosincu, a da vai kolege i dalje sluaju predavanja iz tog predmeta i ?ekaju velja?u ili ?ak lipanj za polaganje. Sve ispite naravno prijavljujete/odjavljujete na Internetu preko studomata koriste?i svoje korisni?ko ime i ifru koju ?e vam dati na fakultetu.

 

to se ti?e pla?anja fakulteta - sadanje stanje je da svi studenti koji upiu prvu godinu studiraju besplatno (uz naravno pla?anje samo trokova upisa, cca 350kn). Prije koju godinu pisao se je prijemni ispit sa pitanjima iz hrvatskog jezika, povijesti, filozofije i logike i kombinirao sa ocjenama iz srednje kole. Nakon toga sastavila bi se rang lista pristupnika, a najboljih  120 su bili oslobo?eni pla?anja, a ostali pa sve zaklju?no do 270.og na listi (to je naime, kvota redovitih studenata koje PFS upisuje) su pla?ali puni iznos kolarine u iznosu od cca 7000kn. Danas se prijave na fakultete vre preko internetske stranice postani student ,a obvezan preduvjet je polaganje dravne mature. Svi brucoi imaju besplatnu prvu godinu. Za vas je vano da dajete godinu u roku jer je pla?anje sada po ECTS bodu. Svaki predmet vam je bodovno isti i nosi 8 ECTS bodova, to bi zna?ilo da ukoliko prenesete samo jedan ispit u sljede?u akademsku godinu pla?ate 8 x cijena boda (a ona se utvr?uje svake godine). Sve dok rjeavate godinu za godinom studirate besplatno ! Evo i savjeta studentima koji imaju solidan prosjek (oko 4.00) obavezno pratite stranicu Ministarstva znanosti,obrazovanja i sporta i prijavite se za dravnu stipendiju A kategorije (za 10% najboljih studenata na godini) naravno, ukoliko ne primate nijednu drugu od npr. vae op?ine ili grada. Iznos dravne stipendije ukoliko je dobijete iznosi 500kn za studente koji ive kod ku?e, 700kn za studente u studentskim domovima i 800kn za studente koji nisu iz Splita, a ive u stanu. U svakom slu?aju svi ?emo se sloiti da bilo kakva stipendija za vrijeme studiranja uvijek dobro do?e.

 

Jo jedna stvar koja je i korisna i zanimljiva za vrijeme studiranja je svakako neki oblik studentskog aktivizma. Pod time mislim na ?lanstvo u nekakvoj grupi ili udruzi kojoj je djelatnost neto to vas zanima i ?ime ?ete kvalitetno ispuniti svoje vrijeme, upoznati ljude sa istim interesima, a na kraju krajeva mo?i to i istaknuti u ivotopisu kada ga budete pisali. S obzirom da studiramo pravo za pretpostaviti je da ?e nas zanimati neto iz tog podru?ja. Samo na naem fakultetu imate nekoliko opcija gdje da proirite svoje vidike i steknete  iskustvo bilo to kroz ELSU (Europsku zajednicu studenata prava), kroz Studentski Zbor (predstavni?ko tijelo studenata, neki ?lanovi sudjeluju i u radu Fakultetskog vije?a), kroz Splitsku Debatnu Uniju (nau?ite se govornitvu), kroz pisanje ?lanaka za studentski ?asopis Nasciturus ili volontiranje na upanijskom sudu u Splitu u programu podrke rtvama i svjedocima kaznenih djela... Izbora ima, a na vama je da odlu?ite ?emu se elite malo ozbiljnije posvetiti.

 

Me?utim, nemojte ponavljati greke ve?ine studenata kojima su se te stvari toliko svidjele i koji su se tome posvetili i previe, a onu glavnu i jedinu obvezu poloiti ispite su zanemarili. Naalost studentski aktivizam za njih je postao neto ?ime ?e sebi produiti studiranje za 1,2,3,4 godine ... U nekim slu?ajevima to i nije tako pogubno jer vjerojatno ste ?uli da je razdoblje studiranja najbolji period u ivotu, pa zato ga i ne produiti!? Evo uzet ?u za primjer studenta koji ivi u Splitu, kojem roditelji imaju ima vrlo visoka primanja i koji su u odvjetnitvu, ?eka ga siguran posao nakon fakulteta i za njega nije vano studirao 5,6 ili 7 godina i sa kakvim prosjekom zavrio fakultet. Me?utim, za ogromnu ve?inu nas ostalih u interesu nam je zavriti fakultet u roku, s dobrim ocjenama zbog nekakve stipendije ili kasnijeg zaposlenja i tek kada procijenite da tu jedinu i osnovnu obavezu moete uspjeno savladati, tek onda se posvetite ne?em drugom. Na Pravnom fakultetu u Splitu je poznato da je druga godina najtea, pa onda tre?a...tako da bi bilo idealno po?eti se aktivnije baviti time krajem tre?e godine kada uostalom imate i dovoljno znanja i iskustva, a ovim radom ga moete jo vie nadopuniti.

 

 

Ono to je tako?er prisutno na naem fakultetu, a smeta ve?ini studenata je neorganiziranost u svakom pogledu od termina i mjesta odravanja ispita, do nedolaska profesora na konzultacije, referade sa nekad neljubaznim djelatnicima i kontradiktornim informacijama koje daju, ali to je sve sastavni dio ivota i iz mojeg gledita jedna velika ivotna kola koja vas pripremi na to da budete jo snalaljiviji i da uvijek imate nekakav plan B za ono to naumite.

 

Sve u svemu, budite strpljivi, nau?ite se biti organizirani jer samo vi raspolaate sa svojim vremenom i odlu?ujete kako ?ete ga iskoristiti odvojite vrijeme za u?enje jer je to vaa jedina obaveza i poloite taj ispit koji vam slijedi. Nema ih nego 6-7 godinje i mislim da svatko prosje?no inteligentan moe zavrit fakultet u nekih 5-6 godina bez problema. S materijalne strane gledaju?i vai roditelji se odri?u u manjoj ili ve?oj mjeri (ovisno kakva su vam primanja) i ulau u vas, a vi u godinu dana ne moete dati par ispita... Ne ponaajte se neodgovorno i prema sebi i prema njima i koriste?i ove savjete do?ite do diplome na Pravnom fakultetu vrlo cijenjene diplome, budite priznati u drutvu i krenite u bolju budu?nost.  Isto tako, sjetite se da i?i na fakultet ne zna?i samo nau?iti i pro?i ispit. Budite kolegijalni i komunikativni. Postanite to bolji pravnik i stru?njak i svojim znanjem kasnije pridonesite da svijet bude bolje, sre?enije i sretnije mjesto za sve nas a najvanije od svega, vanije od toga da budete dobar pravnik, poznat sudac ili traen odvjetnik je to da svakim danom kroz svaku svoju odluku, postupak i radnju..bilo na fakultetu ili nakon fakulteta budete ljudi !

 

 

Lijep pozdrav

 


 Player 777