Fakultativne provjere znanja iz Teorije države i prava

Svi studenti koji su u šk. 2008/09. godini upisali Kolegij Teorija prava i države mogu pristupiti fakultativnim provjerama znanja koje će biti provedene u obliku triju pisanih zadaća.

Detaljnije