Odluka o postupku izjednačavanja akademskih i stručnih naziva

Temeljem članka 41. st. 1. Statuta PF u Splitu, a u svezi članka 120. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, članka 14. Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju, Fakultetsko vijeće Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu donijelo je

O D L U K U

o postupku izjednačavanja akademskih i stručnih naziva

Osobe koje su završile sveučilišni ili stručni studij na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Splitu, koji su se ustrojavali i izvodili prema prijašnjim propisima imaju ista prava, uključujući i pravo na akademski ili stručni naziv, kao i osobe koje završe odgovarajući studij prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Postupak za izdavanje isprave o izjednačavanju stručnih naziva, stečenih prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s odgovarajućim akademskim i stručnim nazivima sukladno odredbama Zakona o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju pokreće se na pisani zahtjev zainteresirane osobe.

Isprave s izjednačenim stručnim nazivom izdavat će se zainteresiranim osobama temeljem podataka iz službene evidencije Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu na ime i prezime na koje im je izdana diploma o završenom sveučilišnom ili stručnom studiju i stečenom stručnom nazivu.

Zainteresirane osobe za izdavanje isprave o izjednačavanju stečenih stručnih naziva na sveučilišnom ili stručnom studiju dužne su svom zahtjevu priložiti preslik svoje diplome i uplatnicu o uplaćenom iznosu na žiro račun Pravnog fakulteta Sveučilišta u Splitu broj: 2330003 – 1100030638 (pozivom na broj: 02 700), i to:

- za potvrdu - 300,00 kuna

- za potvrdu u obliku diplome - 400,00 kuna

- za potvrdu u obliku diplome na latinskom jeziku - 500,00 kuna

Zahtjevi se podnose na adresu: PRAVNI FAKULTET Sveučilište u Splitu, Split, Domovinskog rata 8.

Isprave o izjednačavanju stečenih stručnih naziva na sveučilišnom ili stručnom studiju izdavat će se u tri (3) istovjetna primjerka, jedan (1) primjerak se uručuje podnositelju zahtjeva, a dva (2) primjerak ostaje Fakultetu.

D E K A N

Prof. dr. sc. Boris Buklijaš