Uvjeti za upis na Pravni fakultet u Splitu u 2008/2009

Fakultet je napokon odlučio da bi bilo pametno 14 dana prije prijemnog staviti uvjete za upis.
Clap-clap za fakultet.

Uvjeti su sljedeći.....

 

 

PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK

Prijave za upis u ljetom ispitnom roku - na sveučilišni diplomski i stručni studij - primat će se od 30. lipnja do 4. srpnja 2008. godine.

Uz prijavu ( koja se mo ž e nabaviti na Fakultetu ) treba prilo ž iti :

1) Sve svjedod ž be srednje š kole i svjedod ž bu zavr š nog ispita ,

2) Rodni list;

3) Preslik domovnice (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti);

4) Kopiju uplatnice iz koje se vidi da je na na žiro račun Pravnog fakulteta u Splitu broj: 2330003 – 1100030638 uplaćena naknada za razredbeni postupak, i to:

(a) pristupnici koji se prijavljuju za sveučilišni diplomski studij uplaćuju 200,00 kuna;

(b) pristupnici koji se prijavljuju za stručni studij uplaćuju 100,00 kuna.

1) Pristupnik koji se prijavljuje na više studija predaje preslike izvornih dokumenata. Izvorne dokumente predat će prilikom upisa.

2) Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6). Uz svjedodžbe stečene u inozemstvu prilaže se i potvrda o položenom ispitu iz hrvatskog jezika.

RAZREDBENI POSTUPAK

Pristupnici koji se prijavljuju za sveučilišni diplomski studij polažu razredbeni ispit. Vrednovanje znanja pristupnika u razredbenom postupku provodi se na temelju pismenog testa iz hrvatskog jezika s književnošću, povijesti, filozofije i logike.

Smatrat će se da ima dovoljno sposobnosti za uspješno studiranje (razredbeni prag) onaj pristupnik koji u razredbenom postupku postigne najmanje 55 bodova, od čega na pismenom testu treba postići najmanje 30 bodova.

Za razredbeni ispit pristupnici mogu koristiti literaturu koja je predviđena za gimnazije i ostale srednje škole.

Pristupnici koji se prijavljuju za stručni studij upisuju se na temelju prosječne ocjene općeg uspjeha u srednjoj školi i srednjih ocjena iz hrvatskog jezika, povijesti i zemljopisa.

RAZREDBENI ISPIT

Razredbeni ispit za sveučilišni diplomski studij održat će se 9. srpnja 2008. godine u 9,00 sati.

Drugi razredbeni rok održat će se ako Fakultet ne upiše broj pristupnika koji je utvrđen odlukom o upisu.

Prilikom pisanja testa pristupnici su du ž ni imati osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu radi utvr đ ivanja identiteta kao i pribor za pisanje ( nije dopu š tena upotreba olovke i gumice za brisanje ).

UPISI

Rang lista objavit će se 12. srpnja 2008. godine u 8,00 sati na oglasnoj ploči i web stranici Fakulteta. Upis pristupnika obavit će se prema ovom rasporedu:

- 14. srpnja 2008. godine u 10,00 sati – REDOVITI na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (sveučilišni diplomski i stručni studij);

- 15. srpnja 2008. godine u 10,00 sati – IZVANREDNI studenti (sveučilišni diplomski i stručni studij) i

- 17. srpnja 2008. godine u 10,00 sati – REDOVITI koji participiraju u troškovima studija (sveučilišni diplomski i stručni studij).

Ukoliko Fakultet ne upiše broj studenata koji je utvrđen Odlukom o upisu na slobodna mjesta mogu se prijaviti pristupnici koji su u razredbenom postupku prešli razredbeni prag na jednom od pravnih fakulteta u Hrvatskoj i Fakultetu političke znanosti u Zagrebu.

Prijave za upis navedenih pristupnika u ljetnom roku primat će se 21. srpnja 2008. godine u vremenu od 10,00 do 13,00 sati, a upis pristupnika, koji to pravo steknu, obaviti će se 22. srpnja 2008. godine u 10,00 sati.

OSTALE OBAVIJESTI

Ostale detaljnije obavijesti vezane za upis i studij pristupnici mogu dobiti na Fakultetu u Studenstkoj referadi u sobi 26/I, na tel. (021) 393-572/571/570.

 

Naravno,savjetujemo vam da pogledate i forum:

http://www.nasciturus.com/forum/viewforum.php?f=32