Dodana skripta za medunarodno javno pravo

Dodana je nova skripta za MJP. Mo×ete je skinuti u dijelu sa skriptama.

Standardna uputa:

Skripte i drugi materijali se koriste na vlastitu odgovornost.