Mirenje

mirenjePozitivne strane alternativnog na?ina rješavanja sporova na sudovima i izvan sudova su u tome što se prednost daje interesima stranaka, sam postupak je povjerljiv, odvija se u neformalnoj atmosferi koja smanjuje odnosno gotovo isklju?uje emocionalno optere?enje stranaka, brz je, efikasan i u kona?nici omogu?ava strankama da i u budu?nosti zadrže dobre odnose u kojima su bile prije nastanka konflikta.

 

 

 

Razvoj alternativnih na?ina rješavanja sporova u Republici Hrvatskoj dobio je svoj legislativni okvir još 2003. godine donošenjem Zakona o mirenju. U okviru provo?enja Strategije reforme pravosudnog sustava dana 15. ožujka 2006. godine zapo?elo se s provo?enjem pilot-projekta mirenja na Trgova?kom sudu u Zagrebu u kojem je po prvi puta uvedeno mirenje kao posebna metoda rješavanja sporova. U drugoj polovici 2006. godine po modelu pilot - projekta na Trgova?kom sudu u Zagrebu, zapo?ela je provedba mirenja na osam Op?inskih sudova i to na Op?inskim sudovima u: Bjelovaru, Osijeku, Rijeci, Slavonskom Brodu, Varaždinu, Vukovaru i Zadru te na Op?inskom gra?anskom sudu u Zagrebu, a sve u okviru projekta „Mirenje pri sudovima“. Tijekom 2007. godine zapo?elo se s provo?enjem postupaka mirenja na Visokom trgova?kom sudu Republike Hrvatske kao prvom drugostupanjskom sudu u Republici Hrvatskoj na kojem je osnovan centar za mirenje. Tijekom 2008. godine osnovani su centri za mirenje i na Op?inskom sudu u Karlovcu te na Trgova?kim sudovima u Varaždinu, Rijeci, Pazinu, Bjelovaru i Osijeku, a sve u okviru pilot-projekata.

www.pravosudje.hr