Po?etak nastave na Pravnom fakultetu

alt Nastava za redovite studente u zimskom semestru akademske godine 2010./2011. po?inje 11. listopada (ponedjeljak) 2010. godine prema dolje navedenom rasporedu.....

I. INTEGRIRANI PREDDIPLOMSKI I DIPLOMSKI STUDIJ PRAVA

Za studente prve godine (brucoÜi) nastava ?e se odr×avati u dvije grupe, i to: - za I. grupu u koju su uklju?eni studenti s po?etnim slovom prezimena od A do M - od 8,00 do 13,55 sati u predavaonici br. 3; - za II. grupu u koju su uklju?eni studenti s po?etnim slovom prezimena od N do Ä - od 16,00 do 21,05 sati u predavaonici br. 3.

(1) Za studente druge, tre?e, ?etvrte i pete godine nastava ?e se odr×avati od 8,00 do 13,55 sati;

II. STRU?NI STUDIJ UPRAVNOG PRAVA Nastava za prvu, drugu i tre?u godinu odr×avat ?e se od 16,00 do 21,05 sati u predavaonici br.

Rasporedi predavanja dostupni su pod ni×e navedenim linkom:
RASPORED PREDAVANJA PRAVNI STUDIJ. (PDF - 82 KB)
RASPORED PREDAVANJA UPRAVNI STUDIJ-I-II GOD.GOD. (PDF - 69 KB)