Pravni fakultet u Zagrebu: Tek svaki deseti student do?e do pete godine

áBolonja na zagreba?kom Pravnom fakultetu uop?e ne funkcionira. Predavanja su beskorisna, vje×be nedostatne, literatura za ispite je preopse×na, a kriteriji ispita previsoki: za dvojku student mora znati najmanje 90 posto gradiva - samo su neke od primjedbi studenata zagreba?kog Pravnog fakultetaStudenti upozoravaju da i nakon uvo?enja Bolonje literatura za pojedine ispite dose×e i viÜe tisu?a stranica: oko 3000 za gra?ansko ili ?ak 4000 za pravo druÜtava. Prolaznost je na tim ispitima od 0 do 10 posto, tvrde studenti, a kao jednu od najstro×ih na Fakultetu izdvajaju suprugu predsjednika Josipovi?a, prof. dr. Tatjanu Josipovi? s Katedre za gra?ansko pravo. JL