Slanje skripti i drugih materijala na Nasciturus

Ukoliko ×eliteá poslati neku novu skriptu/ispitna pitanja/neÜto tre?eá na Nasciturus,a to je u elektronskom obliku
(word,pdf,skenirani file) mo×ete istu poslati na ovu e-mailá

Od nedavno smo u mogu?nosti skenirati skripte,bilje×nice,ispitna pitanja i ostale materijale iz kojih spremate ispite. Zato bi vas zamolili da nakon Üto polo×ite neki ispit,ne podijelite odmah sve materijale svojim prijateljima, nego ih prvo posudite nama na par dana da ih mi skeniramo. Nakon toga mi ?emo te materijale staviti na internet tako da se svi mogu njima koristiti. Nakon skeniranja mi ?emo vam vratiti te posu?ene materijele, tako da se ne morate brinuti ni po tom pitanjuá :mig:

Mala napomena; bilo bi dobro da poskeniramo i sve ona skripte Üto se prodaju po kopirnicama, ?isto zato da imamo sve skripte na jednom mjestu.

SadaÜnja skriptarnica je nastala upravo zbog toga Üto su ljudi nesebi?no dijelili svoje materijale i skripte sa ostalim kolegama.... Zato nemojte biti sebi?ni,i podijelite ono Üto imate sa drugima