Najnovije

Radna verzija vodi?a za drugu godinu

 Pred vama je radna verzija onoga što bi trebalo postati vodi? za drugu godinu Pravnog fakulteta. U njemu smo pokušali približiti predmete sa druge godine, profesore, i na?in polaganja istih.

Budu?i da se radi o radnoj verziji, nisu obra?eni svi predmeti sa druge godine, te vas ovim putem molimo za pomo? i suradnju....

Opširnije: Radna verzija vodi?a za drugu godinu

 

Iz kojih predmeta se može lako dospjeti na komisiju?

Najviše komisija na prvoj godini je iz Teorije prava i države. Sa vremena na vrijeme netko uspije i iz rimskog prava dospjeti na komisiju. Profesori vam uglavnom ne upisuju 3. pad na predmetima 1. godine jer im je dolaženje na komisije samo dodatni posao kojeg oni nastoje izbje?i.

 

 

Kako se polažu ispiti ? Moram li pro?i pismeni da bih išao na usmeni? Što ako sam kolokvirao ispit?

Ispiti se o?ito polažu na na?in da svojim znanjem uspijete uvjeriti profesora da ste zaslužili prolaz
Na pravu je oko 80 % ispita usmeno, dok je ostatak kombiniran, tj. pismeno + usmeno. Iako profesori ne bi smjeli uvjetovati prolazak na usmeni dio ispita pismenim, praksa je nešto druga?ija. NA prvoj godini PF jedini pismeni ispit kojeg ?ete sigurno imati je Teorija Prava i Države kod profesora Pokrovca. Na?in ispitivanja iz sociologije ovisi o broju studenata koji su došli na ispit. Manji broj studenata ?e odmah usmeno ispitati ali nemojte na to ra?unati jer uglavnom ipak bude prvo pismeni pa onda usmeni.

 

Što ako nisam spreman za ispit a prijavio sam ga?

Ništa.Ako ste prijavili ispit preko studomata možte ga do 3 dana prije ispita odjavit ili odgodit za drugi dan. Ako ste se prijavili preko prijavnice onda se ne?ete pojaviti taj dan na ispitu, i Vaša prijavnica ?e biti iskidana. Na prvoj godini su profesori relativno fleksibilni sa odga?anjem ispita, iznimka su Teorija prava i države, Sociologija. Ukoliko baš želite biti fini, oti?i ?ete par dana prije do referade i odjaviti ispit. Me?utim, ovo je VRLO VAŽNO! Ako prijavite ispit za prvi dio roka, a potom ga odjavite, ili se ne pojavite na ispitu a profesor Vam nije dopusti odgodu, NE?ETE MO?I prijaviti ispit za drugi dio roka u referadi. Ovo još jedanput napominjem jer je puno ljudi pogriješilo na ovoj sitnici.

 

Koji ispiti su najteži na prvoj godini?

Ovo je vrlo subjektivno pitanje. Težina ispita ovisi o sposobnostima i preferencijama studenata. Tako ?e student kojega povijest baš i ne zanima imati ve?i predmet sa ovim ispitom nego, recimo sa sociologijom. Isto tako nekim studentima više leži u?enje na pamet nego logi?no zaklju?ivanje pa ?e im biti lakša teorija nego rimsko pravo. Jedini objektivni indikator je prosje?na prolaznost po ispitu. A ona po našoj slobodnoj procjeni izgleda otprilike ovako:

 

Predmet

Prolaznost po ispitu

Teorija države i prava

7-8%

Rimsko pravo

15-20%

Sociologija

30%

Povijest

75%

Politi?ka ekonomija

98%

Napomena: za ispite kao Teoriju i Rimsko pravo studenti mnogo više u?e nego za povijesti ili sociologiju tako da se ove brojke ne mogu uzeti kao stvarni odnos težine pojedinog ispita.

 

Kako mogu znati tko ispituje Rimsko Pravo?
Postoji neko nepisano pravilo po kojem ispite koji zapo?inju u 9 sati ispituje prof. Stani?i?,a u 10 sati je profesorica Šarac. Najjednostavniji na?in je oti?i i pitati profesoricu u koje želite odgovarati kojeg dana ispituje.

 

A koji je ispit najteži na fakultetu?

Na pravu postoji jedan THE ISPIT koji se smatra najtežim .Osobe koje ga polažu se mogu primijetiti po tome sto u mra?nim kutovima ?itaonice govore mantre o etažiranju i zemljišno knjižnom pravu. No nakon sto ga položite imate se pravo hvaliti kako ste položili GP I kod profesora Ka?era.Me?utim zadnjih godina Kazneno Pravo je došlo uz bok sa G1. KPP ne?emo spominjati u ovom kontekstu jer kada (i ako) do?ete do KPP ve? ?ete biti iskusni studenti i mo?i ?ete sami najbolje procjeniti.

 

 

Da li je bolje prvo polagati lakše ili teže ispite?

Opet izrazito subjektivna stvar. Ja bih rekao ni jedno. Najvažnije je da položite dovoljno ispita da biste mogli dati uvjet za sljede?u godinu.  Ukoliko pametno rasporedite vrijeme te preko kolokvija položite neke ispite, možete relativno bezbolno riješiti prvu godinu. Tajna uspješnog rješavanja prve godine leži u tome da što više toga riješite do 5. mjeseca preko kolokvija i predrokova.Onda ?e vam ostati dovoljno vremena kroz 6. mjeseca a i cijeli rok u 9. mjesec za svaki slu?aj.

 

Koliko ispita moram dati za uvjet?

Postoji vam nekoliko kategorija:

 

 

Studenti koji postignu 60 ECTS bodova na prvoj godini

 

Ovi studenti mogu upisati 60 bodova sa 2. godine i ukoliko to žele još 15 bodova sa 3. godine.

 

Studenti koji postignu 50-59 ECTS bodova na prvoj godini

 

Ovi studenti mogu uredno upisati 60 bodova sa druge godine ali ?e preostale ispite sa 1. godine morat riješit da bi smili iza?i na kolokvije ili ispite sa 2. godine

 

 

Studenti koji postignu 0-49 ECTS bodova na prvoj godini

 

Ovi studenti upisuju toliko bodova koliko su položili. Dakle, ako su položili 40 bodova sa 1. godine imat ?e pravo upisati 40 bodova sa 2. godine + 20 bodova koje sa prve godine nisu položili. Za njih važi isto pravilo da ne mogu iza?i na ispite sa više godine dok ne polože sve sa niže.

 Što je to parcijala?

Parcijala je diplomatski naziv (obi?no se upotrebljava pri razgovoru s roditeljima) za pad godine. Radi se o tome, da ako ne date uvjet (50 bodova), padate godinu, ali da ne bi cijelu godinu besposli?arili nakon sto položite preostale ispite sa niže godine, dobre duše na faksu dopuštaju da upišete toliko ECTS bodova sa više godine koliko ste ih položili (da ne bi došli u situaciju da tijekom cijele godine možete dati samo preostala dva ili tri ispita). Tako, kada idu?e godine redovno upišete višu godinu, ve? ?ete imati položeno nekoliko predmeta.
Dobra strana parcijale je ta ukoliko o?istite izostatke možete po?eti polagati upisane kolegije… a one koje ne uspije položiti možete po?eti polagati odmah nakon upisa (u ispitnom roku, naravno) sljede?e akademske godine (koju Vi ponavljate).
Loša strana parcijale ja ta što se možete umisliti kako ste na višoj godini, zaboraviti na izostatke i slušati ispite koje ste upisali – u tom slu?aju parcijala gotovo zna?i ništa!

 

Do kada traje akademska godina?

Akademska godina traje do 30.09., nakon toga slijede upisi u višu godinu ako ste zadovoljili sve uvjete.

 

Što je to dekanski rok?

Dekanski rok je rok koji bi trebao biti po?etkom 10-og mjeseca, nemojte se zanositi tom pri?om koja je vrlo popularna me?u brucošima.
U zadnjih 5 godina nije nikad bilo dekanskog roka, stoga se potrudite odraditi sve svoje obveze u redovnim rokovima.

   JA nikad ne?u dati ovu prvu godinu !

Naravno da ho?ete, ako su to uspjele i tisu?e studenata prije Vas, uspjet ?ete i Vi. Za Vašu utjehu najgora su prva i druga godina, jer se tu radi najve?a selekcija. Samo naprijed i u?ite.

Kako do?i do PF-a?

  Pravni fakultet ima tu sre?u (ili nesre?u ako ste vlasnik automobila) da se nalazi u centru grada.Fakultet je smješten u ulici Domovinskog rata 8. Više manje bilo koji autobus ?e Vas dovesti do njega (ukoliko vam je ovo prvi put da ste u Splitu,pitajte kako do?i do stanice na Op?ini). Naj?eš?i autobusi koji voze do fakulteta su 3,8,17,18.9

Postoje li ikakve udruge koje pomažu studentima?

Naravno, postoje ELSA i Studentski zbor

ELSA ( European Law Students’ Association ) organizira razne simulacije parlamenta, debate i ine aktivnosti.

Studentski zbor - sastoji se od studenata koji su izabrani na izborima i koji predstavljaju studentsko tijelo pred Vije?em fakulteta. Biraju se na vrijeme od dvije godine, a idu?i izbori bi trebali biti provedeni u studenom ove godine.

 

Postoji li još kakav izvor korisnih informacija?

Službena stranica fakulteta na www.pravst.hr i neslužbeni portal i forum studenta PF-a. Na adresi http://www.nasciturus.com se nalazi portal sa ispitnim pitanjima, skriptama za u?enje, dok se na www.nasciturus.com/forum  nalazi forum na kojem studenti diskutiraju o važnim i nevažnim stvarima

Autori ovaj tekst objavljuje in bona fides, i nije odgovoran za mogu?u štetu nastalu uslijed krivih zaklju?aka izvedenih iz ovog teksta.
Sve relevantne ?injenice bi trebale biti tocne, ukoliko na?ete neku pogrešku molim da je javite kako bismo je mogli ispraviti.

By


Insomniac ,Aemilius Papinianus & Nekistudent

Split, svibanj 2008

 

   
   

Dragi kolege, suradnici i prijatelji,

dana 17. ožujka, u 18.00 sati u velikom amfiteatru Ekonomskog fakulteta u Splitu, Informativni centar za mlade - Info zona, organizira predavanje pod nazivom «Studentski aktivizam».
Na predavanju ?e prof. dr.sc. Mirjana Nazor...

 

 

 

Opširnije: JAVNO PREDAVANJE «STUDENTSKI AKTIVIZAM»

   

Planer ispitnih rokova

 Stavljen je novi planer ispitnih rokova. Kako bi bio što jednostavniji za pretraživanje, možete odabrati prikaz po godini, mjesecu, tjednu ili danu.  U prikazu po godini možete vidjeti sistematiziranu podjelu ispitnih rokova i datuma za prijave kroz cijelu 2008.-u godinu. Planer se nalazi ovdje .

Ako primjetite kakvu pogrešku, krivo unesen rok ili sli?no, javite nam preko komentara ili foruma.

   

Stranica 8 od 22