Ve? pet godina s Vama

Nasciturus danas slavi svoj peti ro?endan.

Proteklu godinu je obilje×io nastavak iznimnog rasta broja korisnika kao i nemali broj promjena na stranici i forumu.

Äelimo se zahvaliti svim korisnicima i izraziti nadu da ?e se Nasciturus nastaviti razvijati istim tempom, po kvaliteti i opsegu, a naravno sve u duhu suradnje me?u korisnicima.

S tim ciljem, ove godine planiramo par sitnih promjena od kojih ve?i broj uklju?uje daljnju integraciju sa socijalnim mre×ama u svrhu joÜ lakÜeg pristupa informacijama i privla?enja novih korisnika.

Posebna zahvala svima koji su sudjelovali/sudjeluju u naÜim projektima.

Bez Vas Nasciturus ne bi bio ni upola toliko dobar.