Deblokada Pravnog fakulteta na pomolu?

APEL REKTORA

Dekanima fakulteta/akademije i pro?elnicima sveu?ilišnih studijskih centara u sastavu Sveu?ilišta u Splitu i poruka dekana Pravnog fakulteta u Splitu, prof. dr. sc. Borisa Buklijaša

Poštovani,

Sukladno zaklju?cima Rektorskog zbora sa sjednice održane 28. travnja 2009. godine, a koji zaklju?ci su jednoglasno usvojeni na današnjoj sjednici Senata Sveu?ilišta u Splitu, upu?ujemo Vas, pozivaju?i se posebno na to?ku 3 spomenutih Zaklju?aka koja kaže da su ?elnici visokih u?ilišta dužni osigurati uvjete za nesmetano održavanje nastave, a studenti i nastavnici izvršavati svoje akademske obveze, da još tijekom današnjeg dana putem internet stranica vaše ustanove uputite poziv studentima da se odmah uklju?e u redovno poha?anje nastave i uredno izvršavanje svih ostalih studentskih obveza.

Naime, iz dosadašnjeg tijeka doga?anja nedvojbeno je zaklju?iti da su sastavnice Sveu?ilišta u Splitu, na kojima se posljednjih dana održavaju studentski prosvjedi pokazali visoki stupanj razumijevanja za nezadovoljstvo studenata i njihove zahtjeve u pravcu isho?enja promjena sustava financiranja visokog školstva te da su prosvjedi ve? do ovog trenutka postigli željeni cilj. Dokaz za to su zaklju?ci Rektorskog zbora.

Me?utim, kako bi daljnje neizvršavanje studentskih bitno bi poremetilo kalendar odvijanja nastavnih djelatnosti za teku?u akademsku godinu i time onemogu?ilo studentima da na vrijeme ispune uvjete za upis u višu godinu studija, ocjenjujemo da je krajnji ?as za upu?ivanje studentima prednjeg apela.

Rektor Sveu?ilišta u Splitu
prof.dr.sc.Ivan Pavi?

Štovane kolegice i kolege,

Molim vas da postupite sukladno navedenom Apelu rektora Sveu?ilišta u Splitu prof. dr. sc. Ivana Pavi?a

Dekan Pravnog fakulteta u Splitu

prof. dr. sc. Boris Buklijaš

Tags: