Juraj se polako

H-alter objavljuje dossier o ekstremno duga?kim sudskim postupcima: Koliko se postupaka u Hrvatskoj vodi dulje od 25, a koliko dulje od 30 godina? Kakve su ×ivotne sudbine njihovih sudionika? Mogu li se ×rtve su?enja u nerazumnom roku ×aliti, i kome? Őto se u zemljama Europske Unije smatra krÜenjem prava na su?enje u razumnom roku? Kako tu×iti dr×avu Europskom sudu za ljudska prava zbog pretjerano duga?kog sudskog postupka?

ViÜe na H-alter.