Me?unarodno privatno pravo - termini predavanja prof.dr.sc. Hrvoja Sikiri?a

PREDAVANJA iz predmeta Me?unarodno privatno pravo održat ?e se u svibnju u sljede?im terminima: u petak, 15. 05. 2009., a tako?er i u petak 29. 05. 2009., u vremenu od 9,00 do 13,30 sati, u dvorani br. 7. Predava? je prof. dr. sc. Hrvoje Sikiri?, redoviti profesor Me?unarodnog privatnog prava na Pravnom fakultetu u Zagrebu. Molimo studente da u što ve?em broju prisustvuju predavanjima.