Novo radno vrijeme studentske referade

?uda se doga?aju. Ili barem tako volimo misliti. NaÜa voljena referada ?e idu?ih dana raditi neÜto du×e.....

áZbog potrebe za upisom studenataá iá odr×avanjem dekanskog rokaá Referade ?e u razdoblju - od 2. listopada (?etvrtak) do 17. listopada (petak) 2008.- raditi od 07,00 sati do 17,00 sati svakoga radnoga dana. Utorkom ?e tako?er raditiá od 17,00-19,00 sati.

Uredovno radno vrijeme Fakulteta za prijam stranaka (rad sa strankama) po?inje svakoga radnoga dana u 9,30 sati i traje do 12,30 sati, utorkom i od 17 do 19 sati.