Odluka o postupku izjedna?avanja akademskih i stru?nih naziva

Temeljem ?lanka 41. st. 1. Statuta PF u Splitu, a u svezi ?lanka 120. stavka 2. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, ?lanka 14. Zakona o akademskim i stru?nim nazivima i akademskom stupnju, Fakultetsko vije?e Pravnog fakulteta Sveu?ilišta u Splitu donijelo je

O D L U K U

o postupku izjedna?avanja akademskih i stru?nih naziva

Osobe koje su završile sveu?ilišni ili stru?ni studij na Pravnom fakultetu Sveu?ilišta u Splitu, koji su se ustrojavali i izvodili prema prijašnjim propisima imaju ista prava, uklju?uju?i i pravo na akademski ili stru?ni naziv, kao i osobe koje završe odgovaraju?i studij prema odredbama Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju.

Postupak za izdavanje isprave o izjedna?avanju stru?nih naziva, ste?enih prema propisima koji su bili na snazi prije stupanja na snagu Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju s odgovaraju?im akademskim i stru?nim nazivima sukladno odredbama Zakona o akademskim i stru?nim nazivima i akademskom stupnju pokre?e se na pisani zahtjev zainteresirane osobe.

Isprave s izjedna?enim stru?nim nazivom izdavat ?e se zainteresiranim osobama temeljem podataka iz službene evidencije Pravnog fakulteta Sveu?ilišta u Splitu na ime i prezime na koje im je izdana diploma o završenom sveu?ilišnom ili stru?nom studiju i ste?enom stru?nom nazivu.

Zainteresirane osobe za izdavanje isprave o izjedna?avanju ste?enih stru?nih naziva na sveu?ilišnom ili stru?nom studiju dužne su svom zahtjevu priložiti preslik svoje diplome i uplatnicu o upla?enom iznosu na žiro ra?un Pravnog fakulteta Sveu?ilišta u Splitu broj: 2330003 – 1100030638 (pozivom na broj: 02 700), i to:

- za potvrdu - 300,00 kuna

- za potvrdu u obliku diplome - 400,00 kuna

- za potvrdu u obliku diplome na latinskom jeziku - 500,00 kuna

Zahtjevi se podnose na adresu: PRAVNI FAKULTET Sveu?ilište u Splitu, Split, Domovinskog rata 8.

Isprave o izjedna?avanju ste?enih stru?nih naziva na sveu?ilišnom ili stru?nom studiju izdavat ?e se u tri (3) istovjetna primjerka, jedan (1) primjerak se uru?uje podnositelju zahtjeva, a dva (2) primjerak ostaje Fakultetu.

D E K A N

Prof. dr. sc. Boris Buklijaš