Po?etak akademske godina na Pravnom fakultetu u Split

Objavljeni su detalji o po?etku nove akademske godine

Sve?ano otvorenje po?etka nastave u akademskoj godini 2008./2009. za redovite studente I. godine sveu?iliÜnog diplomskog i stru?nog studija odr×at ?e se dana 6. listopada (ponedjeljak) 2008. godine, prema ovom rasporedu:

- Prva (I.) godina sveu?iliÜnog diplomskog studija u 10,00 sati u predavaonici br. 3 (redoviti studenti koji studiraju uz potporu iz dr×avnog prora?una koji ne pla?aju Ükolarinu).

- Prva (I.) godina sveu?iliÜnog diplomskog studija u 16,00 sati u predavaonici br. 3 (redoviti studenti koji uz djelomi?nu potporu iz dr×avnog prora?una pla?aju Ükolarinu)

- Prva (I.) godina stru?nog studija u 17,00 sati u predavaonici br. 1

áPredavanja za redovite studente druge (II.), tre?e (III.) i ?etvrte (IV.) godine sveu?iliÜnog studija, te druge (II.) i tre?e (III.) godine stru?nog studija po?inju 13. listopada (ponedjeljak) 2008. godine prema rasporedima predavanja koji ?e biti objavljeni na oglasnoj plo?i Fakulteta.