Rezultati III. testa iz Financijskog prava i financijske znanosti

REZULTATI III. TESTA IZ FINANCIJSKOG PRAVA I FINANCIJSKE ZNANOSTI

III. test položili su sljede?i studenti:

Maja Jakši?

An?a Filipovi?

Marko Zovko

Andrea Gizdi?

Ivan Šabi?

Josip Fain

Marija Bajami?

Marko Vu?kovi?

Ines Krstulovi?

Marijana Matijaševi?

Matea ?ori?

Mirjana Matoševi?

Monika Šabi?

Nira Hajdarbaši?

Stipe Grubiši?

Katarina Rali?

Sandra Ledi?

Kornelija Dodig

Marijan Mikuli?

Ivan Dujmovi?

Marija Paponja

Bruna Perkovi?

Ivana Šalinovi?

Zlatka Stani?

Tea Ba?i?

Dora Kvo?i?

Ivan Perkuši?

Sofija Bibi?

An?elka Buljan

Dario Alilovi?

Luka Pribisali?

Anita Blaževi?

Nevana Hajduk

Lidija Abaz

Ana Stani?

Andrea Strašek

Anita Šarac

Damir Barbir

Ivana Onkans

Matea Lon?ar

Mario Šušnjar

Tomislav Kujundži? Lujan

Dino Pivac

Bariša Pandža

Tony Vukovi?

Nedo Radaljac

Dona Peri?

Marina Bogdanovi?

Nikola ?endo

Sanja Dujmovi?

Anita Krajinovi?

Sanja Jurjevi?

Damira Padovan

Tihana Lovri?

Frane ?avrlj

Kristina Juriša

Maja Milan

Tanja Ivana Juri?ev

Katarina Lerga

Anita Grbi?

Uvid u test može se izvršiti 19. velja?e 2010. od 12 do 13 sati u dvorani br. 4.

Mr. sc. Zoran Šinkovi?

19.02.2010. Izvor : Katedra za ekonomske i financijske znanosti