Rezultati izbora za Studentski zbor PFS

SVEU?ILIŠTE U SPLITU

PRAVNI FAKULTET

Split, 28. travnja 2010.

Z A P I S N I K

Izbornog povjerenstva o provedbi i utvr?ivanju rezultata izbora za Studentski zbor Pravnog fakulteta u Splitu...........

 

 

Nazo?ni:

Mr. sc. Zoran Šinkovi? – predsjednik Izbornog povjerenstva,

Mr. sc. Bosiljka Britvi? – ?lanica povjerenstva,

Student Nikola Niži? – ?lan povjerenstva,

Student Luka Mar?i? – ?lan povjerenstva,

Student Josip Miškovi? – ?lan povjerenstva.

Izborno povjerenstvo utvrdilo je da su izbori za Studentski zbor Pravnog fakulteta u Splitu pravovaljani odnosno provedeni u skladu sa Zakonom o studentskom zboru i drugim studentskim organizacijama («Narodne novine» br. 71/07) i Pravilnikom o provedbi izbora za Studentski zbor Pravnog fakulteta u Splitu od 17. ožujka 2010.

Izborno povjerenstvo utvrdilo je da prema bira?kom popisu ima ukupno 3320 bira?a, te da je prema bira?kom popisu glasovalo 447 bira?a, odnosno glasovanju je pristupilo više od 10% bira?kog tijela.

Izborno povjerenstvo utvrdilo je da je za Kandidatsku listu br. 1. Nositelj: Danko Rimac glasovalo 210 bira?a.

Izborno povjerenstvo utvrdilo je da je za Kandidatsku listu br. 2. Nositelj: Ante Ba?i? glasovalo 234 bira?a.

Izborno povjerenstvo utvrdilo je da su bila 3 nevaže?a glasa?ka listi?a, te da je bilo 2873 neupotrijebljenih glasa?kih listi?a.

Predsjednik Izbornog povjerenstva

Mr. sc. Zoran Šinkovi?