Rezultati pismenog testa od 11. i 12. velja?e - Teorija prava i dr×ave

Na pismenom testu od 11.02.2010. zadovoljili su, te imaju pravo iza?i na usmeni dio, sljede?i studenti:

AndrijaÜevi? Lovre

Ba?eli? Franka

Borovina Ivana

?erdi? Marko

?oli? Ana

Dell'Orco Mateo

Krpo Renato

Kusijanovi? Ana

Maji? Ana

Mati? Maroje

Mati? Tanja

Milin Sun?ica

Piri? Antonela

Ramljak Ivan

Usmeni dio ispita odr×ava se 16.02. u 16.00 sati.

Na pismenom testu od 12.02.2010. zadovoljili su, te imaju pravo iza?i na usmeni dio, slijede?i studenti:

Boti? Ivana

Bo×i? Eta

PeriÜi? Dino

Prodan Deni

RoÜ?i? Dragica

Zdrili? Sara

Äuvi? Toni

Usmeni dio ispita odr×ava se 16.02. u 17.00 sati.

Ostali studenti koji su pisali 11. i 12.02. nisu zadovoljili, te mogu prijaviti ispit za 26.02.2010.

15.02.2010.