Seminari pravnog engleskog jezika

Uslijed sve ve?e internacionalizacije prava u kontekstu pridru×ivanja RH Europskoj Uniji i harmonizacije nacionalnog prava s europskim, znanje stranih jezika (posebice jezika struke) i vjeÜtine interkulturne komunikacije postaju neophodnima za sve profile pravnih stru?njaka, a mogu biti klju? za napredovanje u pravnoj profesiji.

 

OpÜirnije