Pravni fakultet Split

Dekanski rok 2010

Dekanski rok je od 11. 10. 2010. (ponedjeljak) do 15. 10. 2010. (petak), prijave ispita obavljat ?e se nakon redovnog roka u rujnu od 01. 10. 2010. do 07. 10. 2010. I još jedan zanimljiv novitet, na ovogodišnjem Dekanskom roku mogu se prijaviti 2 ispita!

 

Nakon dugotrajne državne mature, ju?er su budu?i studenti Pravnog fakulteta kona?no odahnuli jer su se i službeno upisali na željeni studij, pa je sada pred njima – dugo, toplo ljeto.

Naime, referada Pravnog fakulteta prva je po?ela s upisima, dok ostale sastavnice Splitskoga sveu?ilišta planiraju upisivati brucoše od 19. srpnja, odnosno 21 srpnja. Kako nam kaže Ines, bivša gimnazijalka i budu?a pravnica, stres je kona?no prošao i odmor po?inje.

više na SD

   

Iako su potvrde upisa na zagreba?ke fakultete po?ele još ju?er, splitski Pravni fakultet prvi po?inje sa službenim upisima i izdavanjem indeksa, i to sutra. Kako doznajemo u Studentskoj referadi, pristupnici koji su ostvarili pravo upisa i potvrdili namjeru upisa preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava sutra, u devet ujutro, trebaju do?i u predavaonicu broj tri. Tada se upisuju pristupnici koji su upis potvrdili prije tog datuma, dok svi ostali moraju do?i na fakultet 22. i 23. srpnja.

Opširnije na SD

   

Na sjednici Fakultetskog vije?a Pravnog fakulteta u Splitu , koja je održana 30. lipnja 2010. godine donesena je sljede?a odluka;

Studenti prve godine Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveu?ilišnog studija prava i stru?nog Upravnog studija, u akademskoj godini 2010./2011, smatrat ?e se studentima više godine studija ako iz druge godine studijskog programa upišu najmanje 42 ECT boda .

 

 

   

Upisi na 1. godinu - akademska godina 2010./2011.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa i potvrdili namjeru upisa preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava (NISpVU) (prema redoslijedu na rang listi za upis unutar utvr?ene kvote za Pravni fakultet Sveu?ilišta u Splitu), upis u 1. godinu studija, za akademsku godinu 2010./2011., mogu obaviti prema dolje navedenom rasporedu:

Tags:

Opširnije: Upisi na 1. godinu - akademska godina 2010./2011.

   

Stranica 3 od 11