Upisi na 1. godinu - akademska godina 2010./2011.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa i potvrdili namjeru upisa preko Nacionalnog informacijskog sustava prijava (NISpVU) (prema redoslijedu na rang listi za upis unutar utvr?ene kvote za Pravni fakultet Sveu?ilišta u Splitu), upis u 1. godinu studija, za akademsku godinu 2010./2011., mogu obaviti prema dolje navedenom rasporedu:

1. Integrirani preddiplomski i diplomski sveu?ilišni studij prava:

Redoviti studij

 • 14.7.2010. u 9:00 (predavaonica 3) - pristupnici koji su do tog datuma potvrdili namjeru upisa
 • 22.7.2010. u 9:00 (predavaonica 3) - pristupnici koji su na rang-listi do broja 150
 • 23.7.2010. u 9:00 (predavaonica 3) - ostali pristupnici koji su na rang-listi unutar upisne kvote
Izvanredni studij
 • 14.7.2010. u 12:00 (predavaonica 1) - pristupnici koji su do tog datuma potvrdili namjeru upisa
 • 22.7.2010. u 12:00 (predavaonica 3) - pristupnici koji su na rang-listi unutar upisne kvote

 

2. Stru?ni upravni studij:

Redoviti studij

 • 15.7.2010. u 9:00 (predavaonica 3) - pristupnici koji su do tog datuma potvrdili namjeru upisa
 • 22.7.2010. u 10:00 (predavaonica 1) - pristupnici koji se na rang-listi nalaze do broja 100
 • 23.7.2010. u 10:00 (predavaonica 1) - ostali pristupnici koji su na rang-listi unutar upisne kvote

Izvanredni studij

 • 15.7.2010. u 11:00 (predavaonica 1) - pristupnici koji su do tog datuma potvrdili namjeru upisa
 • 22.7.2010. u 11:00 (predavaonica 1) - pristupnici koji se na rang-listi nalaze unutar upisne kvote
Pristupnici koji ne iskoriste pravo upisa, gube pravo na upis.

 

Dokumenti potrebni za upis

 1. Svjedodžba završnog ispita i sve svjedodžbe srednje škole (u izvorniku)
 2. Rodni list ili vjen?ani ako je došlo do izmjene prezimena (u izvorniku)
 3. Osobnu iskaznicu
 4. Preslik domovnice
 5. Dvije fotografije formata 4x6
 6. Potvrdnicu o prebivalištu
 7. Indeks, 2 upisna lista, Mati?ni list i Prijavni list (navedeni dokumenti mogu se preuzeti u Ekonomatu Fakulteta prije upisa)

 

Prije upisa pristupnici su dužni na žiro ra?un Pravnog fakulteta u Splitu, Domovinskog rata 8 uplatiti: 350,00 kuna za troškove upisa i upisnih materijala na žiro ra?un broj: 2330003-1100030638 (model: 05, poziv na broj 101).

Pristupnici  koji se upisuju na izvanredni  studij i strani studenti uz troškove upisa i upisnih materijala upla?uju i školarinu u iznosu od 7.000,00 kuna.

Pristupnici koji se upisuju na Integrirani preddiplomski i diplomski sveu?ilišni studij prava, a nisu u prethodnom obrazovanju u?ili i položili Latinski jezik najmanje dvije godine - dužni su uplatiti iznos od 200,00 kuna s naznakom "za te?aj latinskog jezika".

Potvrdu/e uplate navedenog/ih iznosa pristupnici prilažu uz dokumentaciju za upis. Pristupnici koji se upisuju na izvanredni studij, Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveu?ilišnog studija prava i Stru?nog upravnog studija, uz navedene dokumente za upis dužni su priložiti potvrdu o zaposlenju ili prijavu od Zavoda za zapošljavanje.

Tags: