Uvjeti za upis na Pravni fakultet u Splitu u 2008/2009

Fakultet je napokon odlu?io da bi bilo pametno 14 dana prije prijemnog staviti uvjete za upis.
Clap-clap za fakultet.

Uvjeti su sljede?i.....

 

 

PRIJAVE ZA RAZREDBENI POSTUPAK

Prijave za upis u ljetom ispitnom roku - na sveu?ilišni diplomski i stru?ni studij - primat ?e se od 30. lipnja do 4. srpnja 2008. godine.

Uz prijavu ( koja se mo ž e nabaviti na Fakultetu ) treba prilo ž iti :

1) Sve svjedod ž be srednje š kole i svjedod ž bu zavr š nog ispita ,

2) Rodni list;

3) Preslik domovnice (Hrvati koji nisu državljani Republike Hrvatske prilažu dokaz o hrvatskoj narodnosti);

4) Kopiju uplatnice iz koje se vidi da je na na žiro ra?un Pravnog fakulteta u Splitu broj: 2330003 – 1100030638 upla?ena naknada za razredbeni postupak, i to:

(a) pristupnici koji se prijavljuju za sveu?ilišni diplomski studij upla?uju 200,00 kuna;

(b) pristupnici koji se prijavljuju za stru?ni studij upla?uju 100,00 kuna.

1) Pristupnik koji se prijavljuje na više studija predaje preslike izvornih dokumenata. Izvorne dokumente predat ?e prilikom upisa.

2) Pristupnici koji su srednju školu završili u inozemstvu prilažu i rješenje o priznavanju inozemne školske kvalifikacije koje izdaje Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa (Zagreb, Trg hrvatskih velikana 6). Uz svjedodžbe ste?ene u inozemstvu prilaže se i potvrda o položenom ispitu iz hrvatskog jezika.

RAZREDBENI POSTUPAK

Pristupnici koji se prijavljuju za sveu?ilišni diplomski studij polažu razredbeni ispit. Vrednovanje znanja pristupnika u razredbenom postupku provodi se na temelju pismenog testa iz hrvatskog jezika s književnoš?u, povijesti, filozofije i logike.

Smatrat ?e se da ima dovoljno sposobnosti za uspješno studiranje (razredbeni prag) onaj pristupnik koji u razredbenom postupku postigne najmanje 55 bodova, od ?ega na pismenom testu treba posti?i najmanje 30 bodova.

Za razredbeni ispit pristupnici mogu koristiti literaturu koja je predvi?ena za gimnazije i ostale srednje škole.

Pristupnici koji se prijavljuju za stru?ni studij upisuju se na temelju prosje?ne ocjene op?eg uspjeha u srednjoj školi i srednjih ocjena iz hrvatskog jezika, povijesti i zemljopisa.

RAZREDBENI ISPIT

Razredbeni ispit za sveu?ilišni diplomski studij održat ?e se 9. srpnja 2008. godine u 9,00 sati.

Drugi razredbeni rok održat ?e se ako Fakultet ne upiše broj pristupnika koji je utvr?en odlukom o upisu.

Prilikom pisanja testa pristupnici su du ž ni imati osobnu iskaznicu ili drugu javnu ispravu radi utvr ? ivanja identiteta kao i pribor za pisanje ( nije dopu š tena upotreba olovke i gumice za brisanje ).

UPISI

Rang lista objavit ?e se 12. srpnja 2008. godine u 8,00 sati na oglasnoj plo?i i web stranici Fakulteta. Upis pristupnika obavit ?e se prema ovom rasporedu:

- 14. srpnja 2008. godine u 10,00 sati – REDOVITI na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja i športa (sveu?ilišni diplomski i stru?ni studij);

- 15. srpnja 2008. godine u 10,00 sati – IZVANREDNI studenti (sveu?ilišni diplomski i stru?ni studij) i

- 17. srpnja 2008. godine u 10,00 sati – REDOVITI koji participiraju u troškovima studija (sveu?ilišni diplomski i stru?ni studij).

Ukoliko Fakultet ne upiše broj studenata koji je utvr?en Odlukom o upisu na slobodna mjesta mogu se prijaviti pristupnici koji su u razredbenom postupku prešli razredbeni prag na jednom od pravnih fakulteta u Hrvatskoj i Fakultetu politi?ke znanosti u Zagrebu.

Prijave za upis navedenih pristupnika u ljetnom roku primat ?e se 21. srpnja 2008. godine u vremenu od 10,00 do 13,00 sati, a upis pristupnika, koji to pravo steknu, obaviti ?e se 22. srpnja 2008. godine u 10,00 sati.

OSTALE OBAVIJESTI

Ostale detaljnije obavijesti vezane za upis i studij pristupnici mogu dobiti na Fakultetu u Studenstkoj referadi u sobi 26/I, na tel. (021) 393-572/571/570.

 

Naravno,savjetujemo vam da pogledate i forum:

http://www.nasciturus.com/forum/viewforum.php?f=32