Ho?u prvi / bolji posao

Vijesti

Studentski zbor u suradnji s tvrtkom "Moj posao" organizira radionicu na
"Ho?u prvi / bolji posao". Radionica se odr×ava 30.10. u Infozoni (koju
mo×ete na?i na naÜoj karti)
i to u terminima:

á

1. radionica od 14:30 do 16:00
2. radionica od 16:15 do 17:45
3. radionica od 18:00 do 19:30 (sve su radionice iste).
Osim Üto ?ete mo?i nau?iti pokoju o tr×iÜtu rada, nau?iti ?ete i kako:
-aplicirati za posao
-napisati kvalitetan ×ivotopis
-pripremiti se za interviju
-Üto poslodavci tra×e
-pripremiti se za psihologijsko testiranje

Tags: