Natje?aj Studentskog zbora za financiranje studentskih programa

Vijesti

Otvoren je natje?aj Studentskog zbora za financiranje studentskih programa. Natje?aj zapo?inje 10. velja?e i traje dva tjedna, dakle do 24. velja?e.Pravo sudjelovanja u Natje?aju imaju..........

svi studenti Sveu?iliÜta u Splitu, grupe studenata, studentske udruge s djelovanjem na podru?ju fakulteta ili Sveu?iliÜta te podru×nice Studentskog zbora.áProgrami se sastavljaju tako da slijede strukturu oglednog primjerka (obrazac SZ-2) te se, zajedno sa svom pripadaju?om dokumentacijom i popunjenim obrascem SZ-1 zape?a?enim u omotnici, predaju na protokol Sveu?iliÜta, Livanjska 5/I.

U prilogu se nalaze dokumenti koje je potrebno ispuniti prilikom prijave na natje?aj kao i pravila samog natje?aja.

Tags: