ZAGIMUN 2010

Od 3. rujna do 9. rujna odr×at ?e se ?etvrti ZAGIMUN - The Zagreb International Model United Nations. Simulirat ?e se rad Vije?a sigurnosti, Vije?a ljudskih prava i EkoloÜkog programa UN-a. Osam sudionika sudjelovat ?e u izradi slu×benog ?asopisa Zaginews.

Registrirati se mo×ete na idu?em linku. Registrarcija traje JOŐ SAMO DANAS!

Participacija iznosi 55 Ç.

Slu×bena stranica ZAGIMUNA