Dodane nove skripte

Dodana su sljede?e skripte:

á-KPP predavanja, akademska godina 2006/07

-Obvezno pravo - Skripta izra?ena prema devetom izdanju knjige VedriÜ - Klari?

-Upravna znanost

-GodiÜnji raspored ispita za studente Pravnog fakultet u Splitu

á

Sve navedene dokumente mo×ete na?i ovdje:

http://www.nasciturus.com/skripte-i-ispitna-pitanja/
Tags: