Križarski ratovi i k.d. iz glave XV.

Mnogi od vas možda i nisu ?uli za Zlatko Zeljka i njegovu udrugu Iuris Protecta. Iako Zlatko Zeljko zvu?i kao ime voditelja dje?je emisije koja uklju?uje psihodeli?nu scenografiju i suludo skakutanje kada god netko spomene crvenu boju, to nije slu?aj.

 

 

 

Mnogi od vas možda i nisu ?uli za Zlatko Zeljka i njegovu udrugu Iuris Protecta. Iako Zlatko Zeljko zvu?i kao ime voditelja dje?je emisije koja uklju?uje psihodeli?nu scenografiju i suludo skakutanje kada god netko spomene crvenu boju, to nije slu?aj.

Zlatko Zeljko je križar u borbi protiv zle odvjetni?ko-mafijaške sprege koja ko?i razvitak pravne države. Omiljena boljka naše države uz korupciju, nepotizam i sporost sudstva su cijene odvjetni?kih usluga za koje tvrdi (pogrešno) da su 30 puta više nego u Njema?koj.
U svojoj borbi ?esto šalje dopise i mailove odvjetni?kim uredima, nevladinim organizacijama te udrugama gra?ana u kojima pogrešno secira stanje u odvjetništvu. Iako je završio kombinirano pravno-ekonomski smjer na renomiranom Tehni?kom fakultetu u Munchenu (osobno nisam upoznat s istim) ponekad se stje?e dojam kao da je ju?er pao s kruške. Na glavu. Jako. 

 Uglavnom, predstavljamo vam ?ak šest njegovih mailova u kojima možete na?i pregršt re?enica koje se lako mogu podvesti pod k.d. iz glave XV. (upu?ene su Leu Andreisu te Marijanu Hanžekovi?u) te prikazuju frapantan osje?aj na socijalnu neinteligenciju jer poziva odvjetnike da mu se pridruže u borbi da se odvjetnicima smanje prihodi.

Dok je savršeno jasno da u državi vlada op?e rasulo, a pravosu?e u tome prednja?i u svim aspektima i elementima od odvjetništva, preko javnogbilježništva te sudstva, ipak analize gospodina Zeljka treba uzeti s rezervom jer su vrlo nemušto argumentirane i sro?ene. Npr. njegov izra?un visine odvjetni?kih nagrada temelji se na ideji da svaka radnja nosi 100% bodova, da je svaki podnesak obrazložen i da u Hrvatskoj v.p.s. u pravilu nije manji od 5 000 000 kn.
Pošto je vrlo teško na?i sporove kojima je vrijednost ve?a od pet milijuna kuna i u kojima je odvjetni?ki ured uspio složiti ?ak 15 podnesaka koji su ili tužba, žalba, protutužba ili sli?no malo je vjerojatno da je njegov izra?un zapravo i to?an.

Prvi mail je upu?en HOK-u odnosno Leu Andreisu, zatim se referira na Andreisove izjave u Dnevniku drugi Ministarstvu pravosu?a. Zatim slijedi mail upu?en Vrhovnom sudu te na jedan upu?en Op?inskom sudu. Sve zaklju?ujemo prekrasnim ljubavnim pismom kome drugome doli Lei Andreisu. Teško je pogoditi razloge ovolike emotivne povezanosti, ali ipak je ohrabruju?e vidjeti slogu me?u našim vrsnim intelektualcima.

 

 Za vas kojima se to ne da ?itati prilažemo best of Zeljko:

 
Onog trenutka kada prestane potreba za korupcijom, ona ?e sama po sebi prestati postojati kao društveni problem.
-----------------------------------------
Kako Vam je poznato Vaš duhovni vo?a je davne 1994. godine prenio zakonodavne ovlasti na udruženje odvjetnika (HOK), a ovlaštenja se odnose na odre?ivanje visine i na?ina obra?una odvjetni?kih tarifa (?l. 18 Zakona o odvjetništvu), a HOK je te ovlasti zloupotrijebio. Time je „ozakonjena“ plja?ka i devastacija hrvatskog pravosu?a
--------------------------------------------
Postoji osnovana sumnja da su organizirani (kriminalni) interesni lobiji u Zagrebu i cjelokupnoj Hrvatskoj tako jaki da spre?avaju svaki organizacijski i kadrovski pomak u pravosu?u, jer bi im to zna?ilo smanjenje dobiti po osnovi mita i korupcije. Kao ministar pravosu?a odgovorni ste i za ovu vrstu propusta.
---------------------------------------------------
Upravo na?in obra?una (posebna naknada za svaki izlazak na ro?ište i sudski podnesak) i visina odvjetni?kih honorara su glavni razlog za dugotrajnosti sudskih postupaka i masovno kršenje ljudskih prava u Hrvatskoj.Za sve je odgovorno Ministarstvo pravosu?a i Vlada RH, jer nisu spremni predložiti odgovaraju?e zakone koji postoje i svim civiliziranim državama svijeta (upravo njema?ki model može biti uzor). Time Vlada i resorno Ministarstvo ve? 15 godina omogu?avaju legaliziranu plja?ku.
----------------------------------------------------------
U harangi i nedostatku argumenata Vi, i organizacija na ?ijem ste ?elu, iznosite u javnosti neistine protiv naše Udruge i niže potpisanog. U Vašim navodima glavni je argument da niže potpisani nije pravnik, misle?i vjerojatno pri tom da nije prošao obrazovne institucije maršala Tita i vrhovnika Tu?mana i da ne dijeli njihovo shva?anje demokracije i pravne države. Ne samo to nego se Vi usu?ujete niže potpisanog nazivati „nadripisarom“, samo zato što je bio inicijator osnivanja udruge koja izme?u ostalog upozorava javnost na lihvarske tarife odvjetnika u Hrvatskoj. Kao što znate, odvjetni?ke tarife u Hrvatskoj produkt su ?l. 18. Zakona o odvjetništvu, u kojem je Franjo Tu?man davne 1994. god. Vašoj organizaciji dodijelio zakonodavne ovlasti u pogledu odre?ivanja visine i na?ina obra?una odvjetni?kih tarifa. Dok su mnogi gra?ani Hrvatske ginuli na bojištima, Vaša organizacija je zloupotrijebila dobivene ovlasti i donijela tarifni sustav kojeg ne poznaje svijet

Vi se ponovo služite neistinama i obmanama, u kojima nastojite diskvalifikacijama niže potpisanog skrenuti pozornost javnosti sa stvarnog problema, a to je organizirana i ozakonjena plja?ka kojoj su izloženi hrvatski gra?ani, zahvaljuju?i odvjetni?kim tarifama koje donosi Vaša Komora. Zakonodavne ovlasti Vaše Komore (?l. 18. Zakona o odvjetništvu) posljedica su politi?ke volje tadašnjeg režima (1994. god.) da se pogoduje odre?enim interesnim skupinama na ra?un ostalih gra?ana Republike Hrvatske. ?lanak 18. Zakona o odvjetništvu je jedan od onih zakona koji su omogu?ili ozakonjenu plja?ku. Nažalost ni sadašnja vlast nije odlu?na tome stati na kraj.
-------------------------------------------
Uostalom primite na znanje (Vi i Vaš mentor Marijan Hanžekovi?) da je niže potpisani pored završenog studija elektrotehnike, diplomirao kombinirani studij prava i ekonomije na Tehni?kom sveu?ilištu u Munchenu. Tehni?ko Sveu?ilište u Muenchenu ima dugu demokratsku tradiciju i uživa svjetski glas, dok su Titove i Tu?manove škole imale zadatak školovati indoktrinirane kadrove za progon i plja?ku vlastitog naroda.

fat drummer

 

http://www.pravokutnik.net/sites/default/files/2. OTVORENO PISMO HOK-u2.doc
http://www.pravokutnik.net/sites/default/files/PRIOPCENJE - LEO ANDREIS.doc
http://www.pravokutnik.net/sites/default/files/MINISTAR PRAVOSUDJA.doc
http://www.pravokutnik.net/sites/default/files/VRHOVNI SUD RH.doc
http://www.pravokutnik.net/sites/default/files/OPCINSKI SUD ZG.doc
http://www.pravokutnik.net/sites/default/files/LEO ANDREIS - Otvoreno pismo.doc