Portal za pravnike i studenta prava u BIH

BH-pravnici.com je portal za pravnike i studente Prava u BiH. Portal je osnovan 18.2.2009. Osnovala su ga tri studenta Pravnog fakulteta u Sarajevu. Cilj portala je da uve×e sve pravnike i studente Prava u BiH, olakÜa studiranje i omogu?i Üto bolji pristup informacijama.


Posjetite naÜ FORUM, razmijenite informacije sa kolegicama i kolegama. Upoznajte studentice i studente Prava iz drugih BH gradova.

Posjetite naÜu SKRIPTARNICU, u kojoj mo×ete prona?i veliki izbor skripti i zakona.

Posjetite nas i postanite dio BH-pravnici.com zajednice!

á