Izglasan novi ustav

Nakon cjelodnevne rasprave Sabor je 16.06 donio ?etvrte izmjene Ustava od 1990. godine. Ustavne promjene usvojene su sa 133 glasa za, ?etiri protiv te jednim suzdržanim Ratkom Gajicom iz SDSS-a. Izmjene Ustava nisu podržali HSP-ovac Daniel Srb, HDSSB-ovac Boro Grubiši? nezavisni Ivica Pan?i? te zastupnik Hrvatskih laburista Dragutin Lesar.

Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina usvojen je sa 129 glasova za, ?etiri suzdržana i tri protiv. Ustavne promjene pripremane su mjesecima, no u jednom trenutku ?inilo se da bi moglo do?i do obrata i to zbog Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.

SDP se usprotivio predloženoj odredbi prema kojoj se na dijelu podru?ja Vukovarsko-srijemske i Osje?ko-baranjske županije formira Zajedni?ko vije?e op?ina sa svojstvom pravne osobe, a pravno uporište za to bio je Erdutski sporazum iz 1995. i vladino Pismo namjere iz 1997. godine.

Izvan okvira

Josip Leko iz SDP-a izjavio je da se tim prijedlogom izašlo izvan dogovorenog okvira o reguliranju dodatnog prava glasa te da se predloženim rješenjem zaštita nacionalnih manjina ure?uje na teritorijalnom principu.

Na tu je odredbu upozorio HNS i predložio amandman kojim bi se predložena odredba o Zajedni?kom vije?u op?ina brisala. Vesna Pusi? navela je da je Zajedni?ko vije?e op?ina bilo privremeno rješenje za okon?anje sukoba.

Usvajanjem prijedloga Vlade o tom vije?u promijenila bi se arhitektura države, upozorila je Pusi?, a SDP je svoju podršku Ustavnom zakonu uvjetovao prihva?anjem amandmana HNS-a.

Na sastanak Kluba HDZ-a došla je i premijerka Jadranka Kosor i odlu?eno je da se predloženi amandman HNS-a usvoji.

Na Lekinu najavu da SDP ne?e podržati zakon ne usvoji li se amandman reagirao je bio Milorad Pupovac kazavši da vidi da je i ono što je malo – previše, te da nije bio problem priznati Kosovo.

Dodatno pravo glasa

Prema njegovu tuma?enju Erdutski sporazum ima trajnu snagu. Prema novom Ustavnom zakonu pripadnici nacionalnih manjina koje imaju 1,5 posto udjela u stanovništvu imali bi dodatno pravo glasa pa bi mogli glasovati i kao gra?ani, ali i za svog manjinskog predstavnika, dok se predstavnicima srpske nacionalne manjine jam?e tri zastupni?ka mjesta u Saboru.

Sabor je obvezao Vladu da do 30. srpnja riješi pitanje statusa i financiranja Zajedni?kog vije?a op?ina.

U raspravi o ustavnim promjenama najviše su polemike izazvali u utorak u proceduru upu?eni amandmani Vlade, posebno onaj kojim se odustaje od prijedloga da predsjednik Vrhovnog suda jednom godišnje izvještava Sabor, a da se o njegovu izvješ?u ne glasuje.

Svi amandmani Vlade su usvojeni, a nisu prihva?eni amandmani SDP-a i Dragutina Lesara koji su se odnosili na smanjenje potrebnog broja potpisa bira?a za raspisivanje referenduma sa sadašnjih deset na pet posto.

Najvažnije izmjene:

- U Izvorišnim osnovama navedeni i Bošnjaci, Slovenci, Crnogorci, Makedonci, Rusi, Bugari, Poljaci, Romi, Rumunji, Turci, Vlasi i Albanci

- Regulirani savezni?ki odnosi (NATO) i procedura ulaska strane vojske na hrvatski teritorij

- Hrvatski državljanin može biti izru?en

- Kaznena djela ratnog profiterstva i kaznena djela iz pretvorbe i privatizacije ne zastarijevaju

- Hrvatski državljani bez prebivališta u Hrvatskoj na izborima ?e glasovati isklju?ivo u diplomatsko-konzularnim predstavništvima u zemljama u kojima imaju prebivalište, no birat ?e fiksno tri zastupnika u Saboru, bez obzira na to koliko ih se odazove na izbore

- O uspjehu referenduma odlu?uje ve?ina bira?a koji su pristupili referendumu

- Sabor o prora?unu odlu?uje ve?inom glasova svih zastupnika

- Ustavni suci ?e se, umjesto natpolovi?nom, birati dvotre?inskom ve?inom svih zastupnika u Hrvatskom saboru, a sudac kojemu je istekao mandat ?e, ako Sabor ne imenuje novog, ostati na toj dužnosti do šest mjeseci nakon isteka mandata

- Ukinuto je ustavno ograni?enje obveznog obrazovanja na osnovnu školu.

- Pravo na pristup informacijama postat ?e ustavna kategorija, a promjenama je oja?ana i uloga pu?kog pravobranitelja, kojemu se daje imunitet od kaznenog progona kakav imaju zastupnici

- O prijelazu hrvatskih vojnika izvan hrvatskih granica Sabor ?e, umjesto dvotre?inskom, ubudu?e odlu?ivati natpolovi?nom ve?inom svih zastupnika, ali uz suglasnost predsjednika države

 

ZaMirZINE